Vår hållbarhetsstrategi


Idag står bygg- och fastighetssektorn för en betydande andel av samhällets miljö- och energipåverkan. Som en långsiktig fastighetsägare känner vi på Mannersons Fastigheter ett stort ansvar för den påverkan våra fastigheter och vår verksamhet har på omvärlden.
Vi bidrar till en hållbar utveckling och har valt att fokusera på de hållbarhetsmål som är mest relevanta för vår verksamhet och där vi tillsammans med våra hyresgäster, entreprenörer, leverantörer och medarbetare kan göra insatser som ger positiva effekter.
Vårt hållbarhetsengagemang kan delas in i tre delvis överlappande delar, som tillsammans bildar en grund för vårt systematiska hållbarhetsarbete; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet

Innebär för oss på Mannersons bland annat att använda resurser som energi och vatten så medvetet och effektivt som möjligt samt att både ny-, till- och ombyggnationer byggs med ett livscykeltänkande. Vi försöker minimera användningen och spridningen av miljöfarliga produkter och skapa förutsättningar för ansvarsfull hantering av avfall. På så sätt vill vi minska koldioxidutsläpp som bidrar till global uppvärmning.

Social hållbarhet

Innebär för oss på Mannersons att i de städer där vi är verksamma är vi en engagerad aktör och samverkar med hyresgäster, kommuner och andra samarbetspartners. Vi utvecklar trygga och hälsosamma miljöer för människor i och kring våra fastigheter. Vi vill bidra till sysselsättning och ungdomars möjlighet att komma in på arbetsmarknaden samt vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar de bästa och mest professionella medarbetarna.

Ekonomisk hållbarhet

Innebär för oss på Mannersons att säkra vår långsiktiga tillväxt samtidigt som vi skall minimera konsekvensen för ekologisk och social hållbarhet. Vi vill med vår långsiktiga hållbarhetsstrategi skapa en naturlig grund för hållbara investeringar.

Så bidrar Mannersons Fastigheter till FN:s globala mål

Vid FN:s toppmöte i september 2015 antogs 17 globala mål som fram till 2030 ska leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Vi på Mannersons har genomfört en kartläggning mot dessa globala hållbarhetsmål för att koppla relevanta mål och utvecklingsområden för vår verksamhet. De utvalda mål som har mest betydelse för vår verksamhet, med störst direkt och indirekt påverkan och där vi på Mannersons vill göra skillnad är mål nummer 6, 7, 8, 11, 12 och 15.

Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla

Genom långsiktig förvaltning underhåller vi på Mannersons vatten- och avloppssystemen i våra fastigheter. Detta för att på ett resurseffektivt sätt upprätthålla en bra kvalitet och tillförlitlighet på dricksvatten samt en säker avloppshantering.

Mål 7 Hållbar energi för alla

Vi arbetar systematiskt för att förbättra våra fastigheters energiprestanda genom prioriterade energiprojekt och effektiviseringar. Vi bidrar till utvecklingen av nya verktyg och system för ökad driftsoptimering. Genom ändrad användning och visualisering ger vi våra hyresgäster goda förutsättningar att påverka fastighetens energiförbrukning.

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi på Mannersons erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö, med bland annat anpassade försäkringar, systematiskt arbetsmiljöarbete, kollektivavtal och utbildningar. Våra anställda får ta del av förmåner, hälsoundersökningar och vi säkerställer lika lön för likvärdigt arbete. Vi möjliggör insteg på arbetsmarknaden genom att tillhandahålla feriejobb och praktikplatser för ungdomar. Genom gröna investeringar, upphandlingar och inköp stödjer vi lokala aktörer som delar vår filosofi.

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Tillsammans med våra hyresgäster utvecklar vi befintliga och nya fastigheter för alla behov och skeden i livet. Genom ett långsiktigt samarbete med lokalhyresgäster kan vi erbjuda flexibla kontorslösningar när förutsättningar ändras.

Genom att bibehålla och utveckla våra fastigheters utemiljöer främjas aktivitet och samvaro för våra hyresgäster. Miljöerna ger en ökad mobilitet och ett ökat samnyttjande av resurser. Vi arbetar ständigt för en ökad trygghetsupplevelse vid våra fastigheter med belysning och säkra passager.

Vi drivs av ett stort samhällsengagemang och samarbetar med kommuner, näringsliv och lokala branschorganisationer för att skapa trygghet och livskvalitet för våra hyresgäster. För att underlätta integration i samhället stöttar vi kommunen med integrationsboenden. Vi utvecklar även nya bostäder med ett uttryckligt syfte med att bidra till integrationen. Lägre hyresnivåer, gemensamhetslokaler och bovärd bidrar till nya kontakter och möten mellan olika grupper av människor. Som en del i vårt samhällsansvar stödjer vi idrottsföreningar och organisationer som bidrar till en aktiv vardag samt skapar gemenskap och samhörighet.

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Vi på Mannersons uppmuntrar hyresgäster till en hållbar livsstil genom goda källsorteringsmöjligheter, lättanvända cykelförråd, laddstolpar samt ger tips på åtgärder för energisparande. Våra företagsbilar drivs av biogas och cyklar finns och prioriteras vid kortare resor.

Vid renovering samt ny- och ombyggnation investerar vi mer än branschsnittet, med genomtänkta utföranden och materialval som förlänger livscykeln i våra fastigheter. Detta medför att våra hyresgäster stannar längre vilket sparar resurser och miljön.

Vi arbetar internt med digitalisering och elektroniska hyresavier för att minska pappersanvändning och utsläpp vid postutdelning. Externt arbetar vi med att få leverantörer och samarbetspartners att skicka material och fakturor elektroniskt.

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Vi är en engagerad aktör i stadsutvecklingsprojekt och bidrar till att uppmärksamma och bevara naturvärden i och intill våra fastigheter. Vi utvecklar kontinuerligt våra trädgårdar och grönområden genom medvetna val av träd och växter som främjar djur­ och naturliv.

Ladda ner som PDF