Förvärvat byggrätter i Jungfrun och Munken i Inre hamnan

Hyresbostäder och Mannersons har förvärvat byggrätter i fastigheterna Jungfrun och Munken i Inre hamnan. I syfte att utveckla Inre hamnen behöver en del verksamheter som idag utgör ett hinder för exploatering flyttas. Till dessa hör spannmålshanteringen vid Andreas kvarn.

Läs mer här (PDF).